Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności firmy RBA Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych Użytkownika, przysługujące mu prawa oraz obowiązki Administratora tych danych.

 

I. INFORMACJE O ADMINISTRATORZE
1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za ich przetwarzanie zgodnie z prawem, jest przedsiębiorstwo RBA Architekci spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: „Biuro Projektowe”) z siedzibą przy ul. Gruszkowej 3 w Borówcu (62-023) gmina Kórnik

2. Z Administratorem można skontaktować listownie na w/w adres lub za pośrednictwem e- mail:
rb@rba.net.pl

 

II. KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. Biuro Projektowe przetwarza następujące dane osobowe kontrahentów/klientów, pracowników lub współpracowników swoich kontrahentów oraz innych osób kontaktujących się z Biurem Projektowym:

a. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko, nazwa firmy, NIP), dane adresowe (adres siedziby, adres korespondencyjny), dane dotyczące nieruchomości, budynku lub lokalu (w tym numer księgi wieczystej, wypis i wyrys z rejestru gruntów) – konieczne do zawarcia umowy i do jej realizacji (w tym rozliczenia) lub podjęcia działań na żądanie danej osoby przed zawarciem umowy;

b. dane kontaktowe (e-mail, numer telefonu) – konieczne do kontaktu, uzyskania informacji w procesie realizacji usług świadczonych przez Biuro Projektowe;

c. dane wspólników spółki cywilnej w postaci imienia i nazwiska, nazwy spółki, adresu siedziby, NIP oraz osób reprezentujących kontrahenta/klienta (pracowników lub współpracowników) w postaci imienia i nazwiska, miejsca pracy, stanowiska lub informacji o tym, jakiego typu sprawami się dana osoba zajmuje (w tym kierowników budowy) – konieczne do realizacji umowy i świadczenia usług;

d. dane finansowe, w tym numer rachunku bankowego, dane banku/instytucji finansowej, dane z faktur VAT – konieczne do realizacji umowy i świadczenia usług;

e. inne dane podane przez Państwa w jakiejkolwiek formie – konieczne dla celu, dla jakiego zostały udostępnione.

2. Decyzje podejmowane na podstawie danych osobowych nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą wykorzystywane do profilowania.

 

III. ŹRÓDŁO DANYCH
1. Dane osobowe kontrahentów/klientów pochodzą bezpośrednio od nich.

2. Dane pracowników lub współpracowników klientów/kontrahentów oraz wspólników spółek – pochodzą bezpośrednio od nich lub od ich pracodawcy/podmiotu, który reprezentują.

3. Ponadto, dane osobowe mogą pochodzić ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności baz i rejestrów: Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), REGON, ksiąg wieczystych, itp.

 

IV. CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Biuro Projektowe przetwarza dane osobowe, o których mowa w punkcie II. powyżej, w następujących celach i podstawach prawnych:

a. w celach związanych z zawarciem i wykonaniem umowy i świadczenia usług, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w tym kontaktowania się z klientem w związku z wykonywaniem umowy i świadczeniem usług;

b. w celu wykonania ciążących na Biurze Projektowym obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w tym:

– rozliczenia umowy i usług (w tym wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych) – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Biurze Projektowym wynikających w szczególności z ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.;

– rozpatrywanie reklamacji, skarg i wniosków oraz udzielania odpowiedzi na pytania klientów;

c. w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu Biura Projektowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w tym

– prowadzeniu korespondencji kierowanej przez Państwa do Biura Projektowego lub przez Biuro Projektowe a do Państwa – w celu komunikacji (w tym z kontrahentami lub ich pracownikami / współpracownikami) i załatwienia sprawy, której dotyczy ta korespondencja (w tym kontaktowanie się w bieżących sprawach);

– tworzenie sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością – w celu dla jakiego dane zostały zebrane

– ewentualnego ustalenia, dochodzenia, egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu Biura Projektowego – windykacja należności i prowadzenie postępowań sądowych, a następnie egzekucyjnych;

– prowadzenie działań marketingowych własnych usług Biura Projektowego bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej – prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność;

– prowadzenie działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków
komunikacji elektronicznej (w tym przesyłanie informacji handlowych) – promowanie prowadzonej przez Biuro Projektowe działalności z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów (działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy, w szczególności Prawo telekomunikacyjne i Ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są jedynie na podstawie posiadanych zgód);

– archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności – realizacja prawnie uzasadnionego interesu Biura Projektowego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów;

 

V. DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH
1. Podanie poszczególnych danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne, ale jednocześnie jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, czy też zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług.

2. Konsekwencją niepodania poszczególnych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy oraz świadczenia usług przez Biuro Projektowe, czy brak możliwości załatwienia sprawy.

 

VI. ODBIORCY DANYCH
Będę przekazywać Twoje dane osobowe moim dostawcom, którym zlecę usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. podmiotom świadczącym usługi finansowo-księgowe. Podmioty, o których mowa powyżej przetwarzają dane na podstawie umowy i tylko zgodnie z moimi poleceniami.

 

VII. OKRES WYKORZYSTANIA DANYCH OSOBOWYCH
Będę przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie realizacji umowy, którą zawarłeś ze mną lub którą zawarł ze mną Twój pracodawca/podmiot, który reprezentujesz, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy, określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa (w tym w Kodeksie cywilnym, Ordynacji podatkowej).

 

VIII. PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE PODMIOTOM DANYCH
1. Zgodnie z RODO, przysługują Ci następujące prawa:

a. prawo dostępu do danych osobowych, o którym mowa art. 15 RODO;

b. prawo niezwłocznego sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, zgodnie z art. 16 RODO;

c. prawo do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 RODO;

d. prawo ograniczenia przetwarzania danych na podstawie z art. 18 ust. 1 RODO z zastrzeżeniem art. 18 ust. 2 RODO;

e. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w sytuacjach przewidzianych w art. 21 RODO;

2. Ponadto, przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza RODO, zgodnie z art. 77 RODO.

3. Zakres każdego ze wskazanych w ust. 1 powyżej praw wynika z przywołanych przepisów RODO.

4. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:

a. w formie pisemnej tradycyjną drogą pocztową na adres Biura Projektowego z dopiskiem „Ochrony Danych Osobowych”

b. drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: rb@rba.net.pl

 

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

1. Biuro Projektowe zapewnia odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych oraz dokłada najwyższych starań w celu jak najlepszego zabezpieczenia danych osobowych w szczególności przed utratą,  nieodpowiednim użyciem, dostępem przez podmioty nieuprawnione oraz ujawnieniem danych.

2. W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Biuro Projektowe wdrożyło procedury
umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

3. Biuro Projektowe podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące z nim dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Biuro Projektowego.